زند گی نامه ها:

1 خلاصه بیوگرافی عبدالعلی لبیب رییس پوهنتون غور
2 خلاصه بیوگرافی عبدالقدیر رسولی رییس پوهنحی کمپیوتر ساینس
3 خلاصه بیوگرافی عبدالقیوم شاداب معاون علمی و امور محصلان
4 خلاصه بیوگرافی محمد عارف احساس رییس پوهنحی زراعت
5 خلاصه بیوگرافی جمعه خان پژمان رییس پوهنحی تعلیم و تربیه

 

User account menu