معاونیت امور مالی و اداری

معاونیت امور مالی و اداری

طرح پالیسیهای مالی و اداری، پلانگذاری، حفظ و مراقبت، ترتیب بودجه مالی، نظارت و کنترول از مدیریت­های تکنالوژی معلوماتی، مدیرت عمومی مالی و اداری، مدیریت محاسبه نقدی و معاشات، مدیریت عمومی منابع بشری، مدیریت سوانح و استخدام، مدیریت اجناس و مدیریت کتابخانه از جمله فعالیت‌های مهم معاونیت مالی و اداری است. معاونیت مالی و اداری یکی از بست‌های اداری مؤسسه تحصیلات عالی غور است که در آن وظایف ذیل به حکم قانون تحصیلات عالی  از جانب رئیس مؤسسه به معاونیت مالی و اداری محول شده است.

User account menu