زند گی نامه ها:

1 خلاصه بیوگرافی محمد نسیم وفا رییس پوهنتون غور
2 خلاصه بیوگرافی عبدالقدیر رسولی رییس پوهنحی کمپیوتر ساینس
3 خلاصه بیوگرافی سید شیر آقا هاشیمی معاون علمی و امور محصلان
4 خلاصه بیوگرافی محمد عارف احساس رییس پوهنحی زراعت
5 خلاصه بیوگرافی عبدالقدیر پهلوی رییس پوهنحی تعلیم و تربیه